bih.button.backtotop.text
Package Name  

Child development program 5 sessions

Package ID  

PT17

 
0 THB
 
11,665 THB

Approximate cost in

 
 • ค่ากิจกรรมบำบัดโปรแกรม Well Baby Development จำนวน 5 ครั้ง
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์


แผนกกายภาพบำบัด  
ชั้น 4  ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2449

 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 
Appointment_TH_1-(4).pngแพ็กเกจกิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาการที่สมวัย

การกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้โตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากนักกิจกรรมบำบัดมีความชำนาญการและผ่านการอบรมด้านพัฒนาการในเด็กโดยเฉพาะ โดยนักกิจกรรมบำบัดจะออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย รวมถึงการส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษ

การบริการของเรา

1. คัดกรองและประเมินเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั่วไป
2. ส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษ เช่น
 • พัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติในช่วงวัยเดียวกัน เช่น อายุ 6 เดือนแต่ยังชันคอขึ้นไม่ได้  อายุ 9 เดือนแต่ยังไม่สามารถนั่งเองได้  อายุครบ 1 ปี แต่ยังไม่สามารถยืนเองได้
 • มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อแข็งเกร็งหรือภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ความบกพร่องทางสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้
 • การสื่อสาร ที่รวมถึงการพูดและการใช้ภาษาที่ไม่สมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็ก

นักกิจกรรมบำบัดของเราผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้ใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  Denver II (The Denver Developmental Screening Test 2nd) ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 6ปี  รวมถึงเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพัฒนาการล่าช้า เช่น คลอดก่อนกำหนด
ดาวน์ซินโดรมและภาวะออทิสติก ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการประเมินปัญหาด้านพฤติกรรม ภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติหรือการมีปัญหาซ้ำซ้อนอื่นๆร่วมด้วย

โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ

นักกิจกรรมบำบัดของเราออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของเด็กในรูปแบบองค์รวมแบบเฉพาะบุคคล อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยและความต้องการของเด็กแต่ละราย โดยอาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์ ทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและองค์ความรู้ทางกิจกรรมบำบัดในบรรยากาศที่อบอุ่น สนุกสนานและปลอดภัย เช่น
 • กิจกรรมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การชันคอ การนั่ง การคลาน การทรงตัว สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน
 • กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก การหยิบจับ การประสานสัมพันธ์ของตาและมือ สำหรับเด็กที่ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ
 • กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้และความเข้าใจภาษา สำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการรับรู้การแก้ไขปัญหา รวมทั้งเรื่องการพูดและการใช้ภาษาไม่สมวัย
 • กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมและอารมณ์ รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

 

 

เงื่อนไข :

 1. ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาก่อนเข้าร่วมบริการ
 2. รับบริการที่แผนกกิจกรรมบำบัด กายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4 
 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกิจกรรมบำบัด โทร 02-0112449
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 5. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 6. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 7. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ


 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
Package Name : 

Child development program 5 sessions

Package ID : 

PT17

0 THB
Regular Price Regular Price 11,665 THB

Approximate cost in :

Appointment_TH_1-(4).pngแพ็กเกจกิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาการที่สมวัย

การกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้โตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากนักกิจกรรมบำบัดมีความชำนาญการและผ่านการอบรมด้านพัฒนาการในเด็กโดยเฉพาะ โดยนักกิจกรรมบำบัดจะออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย รวมถึงการส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษ

การบริการของเรา

1. คัดกรองและประเมินเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั่วไป
2. ส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษ เช่น
 • พัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติในช่วงวัยเดียวกัน เช่น อายุ 6 เดือนแต่ยังชันคอขึ้นไม่ได้  อายุ 9 เดือนแต่ยังไม่สามารถนั่งเองได้  อายุครบ 1 ปี แต่ยังไม่สามารถยืนเองได้
 • มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อแข็งเกร็งหรือภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ความบกพร่องทางสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้
 • การสื่อสาร ที่รวมถึงการพูดและการใช้ภาษาที่ไม่สมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็ก

นักกิจกรรมบำบัดของเราผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้ใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  Denver II (The Denver Developmental Screening Test 2nd) ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 6ปี  รวมถึงเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพัฒนาการล่าช้า เช่น คลอดก่อนกำหนด
ดาวน์ซินโดรมและภาวะออทิสติก ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการประเมินปัญหาด้านพฤติกรรม ภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติหรือการมีปัญหาซ้ำซ้อนอื่นๆร่วมด้วย

โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ

นักกิจกรรมบำบัดของเราออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของเด็กในรูปแบบองค์รวมแบบเฉพาะบุคคล อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยและความต้องการของเด็กแต่ละราย โดยอาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์ ทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและองค์ความรู้ทางกิจกรรมบำบัดในบรรยากาศที่อบอุ่น สนุกสนานและปลอดภัย เช่น
 • กิจกรรมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การชันคอ การนั่ง การคลาน การทรงตัว สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน
 • กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก การหยิบจับ การประสานสัมพันธ์ของตาและมือ สำหรับเด็กที่ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ
 • กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้และความเข้าใจภาษา สำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการรับรู้การแก้ไขปัญหา รวมทั้งเรื่องการพูดและการใช้ภาษาไม่สมวัย
 • กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมและอารมณ์ รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

 
 
 • ค่ากิจกรรมบำบัดโปรแกรม Well Baby Development จำนวน 5 ครั้ง
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์


แผนกกายภาพบำบัด  
ชั้น 4  ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2449

 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 

 

เงื่อนไข :

 1. ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาก่อนเข้าร่วมบริการ
 2. รับบริการที่แผนกกิจกรรมบำบัด กายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4 
 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกิจกรรมบำบัด โทร 02-0112449
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 5. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 6. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 7. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ


 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี