bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจสุขภาพสมองและความจำ

Package ID  

VTL383

 
31,600 THB
 
31,600 THB

Approximate cost in

Regular Price 34000.00 THB

สิทธิพิเศษเมื่อซื้อแพคเกจดังกล่าว รับส่วนลด 20% ในการซื้อวิตามินเสริม สูตร VitalBrain Essence หรือ สูตร Sleep Supplement หรือ รับส่วนลด 30% ในการฟื้นฟูร่างกายด้วยวิตามินบำบัด IV Brain Detox
 
 • การตรวจสารพันธุกรรม หรือโปรตีน APOE อันมีส่วนสำคัญต่อความจำ
 • การตรวจต่างๆ ที่บ่งชี้ถึงสุขภาพของระบบความคิดและความจำ 
 • การสแกนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อตรวจหลอดเลือดเลี้ยงสมอง 
 • การทำงานของตับและไต
 • ระดับสารพิษที่สะสม หรือตกค้างในร่างกาย 
 • การตรวจระดับวิตามินบางชนิด และระดับเกลือแร่ในเลือด อันมีส่วนต่อการทำงานของสมอง 
 • การตรวจระดับฮอร์โมนบางชนิด 
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
 • ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดใน 


หากท่านมีโรคประจำตัว หรือมีการรับประทานยาต่อเนื่อง กรุณาแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบเพิ่มเติมก่อนการทำนัดหมาย

การตรวจสุขภาพสมองและความจำ

เพราะ “สมอง” มีส่วนสำคัญต่อการรับรู้ การมีสุขภาพสมองที่แข็งแรง จึงย่อมเป็นผลดีต่อทั้งสุขภาพ และการใช้ชีวิตโดยรวม เช่น ทักษะและความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การตีความ และการมีสมาธิจดจ่อต่อกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้น ความสามารถหรือการทำงานของสมอง ย่อมเปลี่ยนแปลงตามวัย เช่น ประสิทธิภาพของการไหลเวียนโลหิตที่ไปเลี้ยงสมองลดลง หรือขนาดของสมองเล็กลง เป็นต้น การดูแลให้สุขภาพสมองให้แข็งแรง จึงสำคัญยิ่งในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพการทำงานของสมอง จะเริ่มลดลงเมื่ออายุเข้าสู่วัย 25 ปีเป็นต้นไป และอาจพัฒนากลายเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคต ทั้งนี้แม้ว่า ภาวะสมองเสื่อม จะมีความเกี่ยวข้องกับอายุที่มากขึ้น แต่ไม่นับว่าเป็นปัจจัยที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของวัยตามปกติทั่วไป เนื่องจากความเสื่อมของระบบความคิดและความจำนั้น อาจไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน

สังเกตอาการภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม คือ อาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบสมอง อาจก่อให้เกิดความบกพร่องด้านความจำ รวมถึงอาการด้านอื่นๆ ได้แก่
 • ขาดสมาธิ ความสามารถในการจดจ่อลดลง
 • มีปัญหาด้านการสื่อสาร หรือการเรียบเรียงคำพูด
 • ขาดความเป็นเหตุเป็นผล หรือไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์หลายๆ อย่างพร้อมกันได้
 • พูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ แม้เพิ่งพูดจบไปก่อนหน้านี้

หลังตรวจ Brain and Memory Screening แพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทวิทยา จะวิเคราะห์ผลพร้อมกำหนดโปรแกรมการดูแลสุขภาพสำหรับสมองที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อฟื้นฟูดูแลให้สมองมีสุขภาพดี

โดยเริ่มจากคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อชะลอหรือป้องกันความเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นจากอายุสมอง และอาจรวมถึงคำแนะนำด้านโภชนาการ การพิจารณาให้วิตามินเสริม ที่ส่งเสริมต่อการทำงานของสมอง ตลอดจนโปรแกรมการฝึกด้านระบบความคิด ความจำ อันมีส่วนช่วยให้สุขภาพสมองแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง

   

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 2. กรณีรับการบริการครั้งแรก จำเป็นต้องตรวจร่างกายและรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน โดยมีค่าปรึกษาแพทย์เบื้องต้น 1,000-1,500 บาท
 3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 4. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจได้ในบางรายการ ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 5. ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
 7. สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
Package Name : 

การตรวจสุขภาพสมองและความจำ

Package ID : 

VTL383

31,600 THB
Regular Price 34,000 THB

Approximate cost in :

การตรวจสุขภาพสมองและความจำ

เพราะ “สมอง” มีส่วนสำคัญต่อการรับรู้ การมีสุขภาพสมองที่แข็งแรง จึงย่อมเป็นผลดีต่อทั้งสุขภาพ และการใช้ชีวิตโดยรวม เช่น ทักษะและความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การตีความ และการมีสมาธิจดจ่อต่อกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้น ความสามารถหรือการทำงานของสมอง ย่อมเปลี่ยนแปลงตามวัย เช่น ประสิทธิภาพของการไหลเวียนโลหิตที่ไปเลี้ยงสมองลดลง หรือขนาดของสมองเล็กลง เป็นต้น การดูแลให้สุขภาพสมองให้แข็งแรง จึงสำคัญยิ่งในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพการทำงานของสมอง จะเริ่มลดลงเมื่ออายุเข้าสู่วัย 25 ปีเป็นต้นไป และอาจพัฒนากลายเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคต ทั้งนี้แม้ว่า ภาวะสมองเสื่อม จะมีความเกี่ยวข้องกับอายุที่มากขึ้น แต่ไม่นับว่าเป็นปัจจัยที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของวัยตามปกติทั่วไป เนื่องจากความเสื่อมของระบบความคิดและความจำนั้น อาจไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน

สังเกตอาการภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม คือ อาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบสมอง อาจก่อให้เกิดความบกพร่องด้านความจำ รวมถึงอาการด้านอื่นๆ ได้แก่
 • ขาดสมาธิ ความสามารถในการจดจ่อลดลง
 • มีปัญหาด้านการสื่อสาร หรือการเรียบเรียงคำพูด
 • ขาดความเป็นเหตุเป็นผล หรือไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์หลายๆ อย่างพร้อมกันได้
 • พูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ แม้เพิ่งพูดจบไปก่อนหน้านี้

หลังตรวจ Brain and Memory Screening แพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทวิทยา จะวิเคราะห์ผลพร้อมกำหนดโปรแกรมการดูแลสุขภาพสำหรับสมองที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อฟื้นฟูดูแลให้สมองมีสุขภาพดี

โดยเริ่มจากคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อชะลอหรือป้องกันความเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นจากอายุสมอง และอาจรวมถึงคำแนะนำด้านโภชนาการ การพิจารณาให้วิตามินเสริม ที่ส่งเสริมต่อการทำงานของสมอง ตลอดจนโปรแกรมการฝึกด้านระบบความคิด ความจำ อันมีส่วนช่วยให้สุขภาพสมองแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง

 
สิทธิพิเศษเมื่อซื้อแพคเกจดังกล่าว รับส่วนลด 20% ในการซื้อวิตามินเสริม สูตร VitalBrain Essence หรือ สูตร Sleep Supplement หรือ รับส่วนลด 30% ในการฟื้นฟูร่างกายด้วยวิตามินบำบัด IV Brain Detox
 
 • การตรวจสารพันธุกรรม หรือโปรตีน APOE อันมีส่วนสำคัญต่อความจำ
 • การตรวจต่างๆ ที่บ่งชี้ถึงสุขภาพของระบบความคิดและความจำ 
 • การสแกนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อตรวจหลอดเลือดเลี้ยงสมอง 
 • การทำงานของตับและไต
 • ระดับสารพิษที่สะสม หรือตกค้างในร่างกาย 
 • การตรวจระดับวิตามินบางชนิด และระดับเกลือแร่ในเลือด อันมีส่วนต่อการทำงานของสมอง 
 • การตรวจระดับฮอร์โมนบางชนิด 
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
 • ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดใน 


หากท่านมีโรคประจำตัว หรือมีการรับประทานยาต่อเนื่อง กรุณาแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบเพิ่มเติมก่อนการทำนัดหมาย
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 2. กรณีรับการบริการครั้งแรก จำเป็นต้องตรวจร่างกายและรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน โดยมีค่าปรึกษาแพทย์เบื้องต้น 1,000-1,500 บาท
 3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 4. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจได้ในบางรายการ ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 5. ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
 7. สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563