bih.button.backtotop.text
Package Name  

การทดสอบการได้ยิน

Package ID  

ENT04

 
1,050 THB
 
1,050 THB

Approximate cost in

 • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)ศูนย์หู คอ จมูก
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 12
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +66 2011 3343

การทดสอบการได้ยิน

โปรแกรมการตรวจการทำงานของหูและระบบการได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง  เช่น การสูญเสียการได้ยินจากสาเหตุต่างๆ 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับทุกวัยที่สามารถให้ความร่วมมือในการตรวจได้เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. โปรแกรมนี้ใช้สำหรับทุกวัยที่สามารถให้ความร่วมมือในการตรวจได้
 2. ราคาดังกล่าวรวมเฉพาะค่าแพทย์แปลผล ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการทางการพยาบาลที่ระบุในแพ็กเกจเท่านั้น   
 3. ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษา  
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 5. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ค่าการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ (ถ้ามี) 
 6. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 7. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
   
Package Name : 

การทดสอบการได้ยิน

Package ID : 

ENT04

1,050 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การทดสอบการได้ยิน

โปรแกรมการตรวจการทำงานของหูและระบบการได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง  เช่น การสูญเสียการได้ยินจากสาเหตุต่างๆ 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับทุกวัยที่สามารถให้ความร่วมมือในการตรวจได้
 • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)ศูนย์หู คอ จมูก
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 12
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +66 2011 3343เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. โปรแกรมนี้ใช้สำหรับทุกวัยที่สามารถให้ความร่วมมือในการตรวจได้
 2. ราคาดังกล่าวรวมเฉพาะค่าแพทย์แปลผล ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการทางการพยาบาลที่ระบุในแพ็กเกจเท่านั้น   
 3. ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษา  
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 5. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ค่าการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ (ถ้ามี) 
 6. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 7. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ