bih.button.backtotop.text

เปิดตัว CT Scan รุ่นใหม่ช่วยประเมินผู้ป่วยโรคหัวใจได้เร็วขึ้น

05 สิงหาคม 2556

รพ. บำรุงราษฎร์และซีเมนส์ เปิดตัวเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) รุ่นใหม่ในไทย ช่วยประเมินผู้ป่วยโรคหัวใจได้เร็วขึ้น

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และกลุ่มธุรกิจ เฮลท์แคร์ ของบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ได้ประกาศติดตั้งและเปิดให้บริการเครื่องซีเมนส์ ซีทีสแกน ดูวอลซอร์ส (Dual Source) รุ่นที่ 2 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้แพทย์ตรวจและประเมินความผิดปกติของหัวใจได้เร็วขึ้นและแม่นยามากขึ้น และมีความปลอดภัยสูงขึ้นด้วยปริมาณรังสีที่ต่ากว่า

เครื่องซีเมนส์ ซีทีสแกน ดูวอลซอร์ส (Dual Source) รุ่นที่ 2 ที่ให้บริการที่โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ถือเป็นนวัตกรรมเครื่องซีทีเทคโนโลยีรุ่นใหม่ทางการแพทย์ของโลก ด้วยความสามารถจาก ดูวอลซอร์ส ดูวอลเอ็นเนอร์จี (Dual-Source Dual-Energy) โดยการฉายลาแสงเอกซ์ 2 หลอดที่รวมอยู่ในเครื่องเดียวทาให้สามารถหมุนรอบตัวพร้อมกันเพื่อให้ภาพที่ละเอียดและมีความชัดเจนสูง นอกจากนี้ด้วยความเร็วในการตรวจสูงจึงสามารถตรวจทรวงอกให้เสร็จสิ้นได้ในเวลาเพียง 0.6 วินาที จึงช่วยให้ผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีปัญหาในการกลั้นลมหายใจใช้เวลาในการกลั้นลมหายใจระหว่างการตรวจสั้นมากขึ้นกว่าอดีต ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี โซมาตอม (Somatom) ยังทางานด้วยปริมาณรังสีที่ต่ากว่า ตัวอย่างเช่น การตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีน้าหนักตัว 90 กิโลกรัมด้วยเครื่องซีทีรุ่นนี้ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีต่ากว่าหนึ่งมิลลิซีเวิร์ต (millisievert: mSv) คือระดับ 1 ใน 1,000 ของซีเวิร์ต ซึ่งเป็นหน่วยการวัดผลของรังสีต่อบุคคล ในขณะที่ปริมาณรังสีสาหรับการตรวจด้วยเครื่องซีทีทั่วไปจะอยู่ที่ 8 – 20 มิลลิซีเวิร์ต

สาหรับผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจในภาวะวิกฤต เครื่องซีทีรุ่นนี้จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจได้ในเวลาที่น้อยกว่าหนึ่งนาที เช่น การทางานของหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ หลอดเลือดโป่งพอง หลอดเลือดอุดตัน ลิ้นหัวใจ ระดับแคลเซียมในหลอดเลือด หรือการตรวจประเมินการทางานของหัวใจทั้งระบบ ที่อาจใช้เวลาน้อยกว่า 4 นาที ส่งผลให้แพทย์วินิจฉัยอาการโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยาและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อานวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ กล่าวว่า “การนาเครื่องซีทีเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในโรงพยาบาลฯ ในครั้งนี้ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องมากขึ้น” มร. แมค อธิบายเพิ่มเติมว่า “โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจที่จาเป็นต้องได้รับการตรวจหาความผิดปกติของโรคอย่างแม่นยาและในบางครั้งยังต้องการความรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งเครื่องซีเมนส์ ซีทีสแกน ดูวอลซอร์ส (Dual Source) รุ่นที่ 2 นี้ให้ภาพที่มีคุณภาพที่สูงกว่าในเวลาเพียงไม่กี่นาที เครื่องนี้จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจของเราได้รับข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว”
 
มร. แอนโธนี เชย์ ประธานหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเมนส์ จากัด กล่าวเสริมว่า “โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ และ ซีเมนส์ มีเป้าหมายที่เหมือนกัน คืออานวยอุปกรณ์การแพทย์ที่ดีที่สุดแก่สังคมไทย เราภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ให้ความไว้วางใจ และเลือก ซีเมนส์ ให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ดีที่สุด”
ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่บนพื้นที่เดียวกัน และยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการผู้ป่วยนอกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยในปี พ.ศ. 2545 โรงพยาบาลบารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ปัจ จุบันให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 1 ล้านรายในแต่ละปีจากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นบริการผู้ป่วยนอกโดยเฉลี่ยวันละกว่า 3,000 รายและผู้ป่วยนอนพักรักษาอีกกว่า 400 ราย พร้อมศูนย์แพทย์เฉพาะทางและในสาขาย่อยอีกกว่า 80 ศูนย์ ซึ่งครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกด้าน

 
ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ซีเมนส์ จากัด
ซีเมนส์ เป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์มากว่า 165 ปี เราสรรสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันนาสมัยต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ธุรกิจของเราประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและเมือง กลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน และด้านการแพทย์ โดยมีพนักงานกว่า 370,000 คนทั่วโลก ดาเนินงานพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ ออกแบบ ติดตั้งระบบ โซลูชั่นและโครงการที่สลับซับซ้อน พร้อมทั้งให้บริการเฉพาะอย่าง หลากหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้าสื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
โทร 0 2667 2212 e-mail: [email protected]

 
    Scroll for more