bih.button.backtotop.text

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมรพ.บำรุงราษฎร์ดูระบบบริหารจัดการโรคไวรัสเมอร์สที่มีประสิทธิภาพ

06 กรกฎาคม 2558

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอชื่นชมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่สามารถบริหารจัดการโรคเมอร์สได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน สมกับเป็นรพ.ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับ 9 ของโลก

 Press-Release_MOPH-Visit_TH(Tracin)นำ-1-(1).jpg
    Scroll for more