bih.button.backtotop.text

รพ.บำรุงราษฎร์มั่นใจปลอดภัยจากเมอร์ส พนักงานที่ต้องอยู่เฝ้าระวังอาการได้กลับบ้านทั้งหมดแล้ว

02 กรกฎาคม 2558

2 กรกฎาคม 2558 – โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แจ้งว่าวันนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุญาตให้พนักงานของโรงพยาบาลฯ ที่อยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังอาการที่โรงพยาบาลทั้งหมดกลับบ้านแล้ว ซึ่งมีความหมายว่าในวันนี้ 2 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่มีผู้ที่ต้องสงสัยโรคไวรัสเมอร์สรายใดอยู่ในโรงพยาบาลฯ จึงมีความปลอดภัยและพร้อมบริการตามปกติ

 รพ.บำรุงราษฎร์มั่นใจปลอดภัยจากเมอร์ส
    Scroll for more