bih.button.backtotop.text

ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารทางอินเทอร์เน็ต อีเมลและโซเชี่ยลมีเดีย

20 มกราคม 2558

ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารทางอินเทอร์เน็ต อีเมลและโซเชี่ยลมีเดีย เรื่อง "ยา...เมื่อกินยาเม็ดหรือแคปซูล ควรดื่มน้ำเย็นเท่านั้น" ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอเรียนชี้แจงว่าเอกสารดังกล่าวมิใช่เอกสารของทางโรงพยาบาลฯ รวมถึงมิได้มีการจัดทำหรือเผยแพร่โดยโรงพยาบาลฯ, แพทย์ หรือพนักงานของโรงพยาบาลฯ แต่อย่างใด


news-declaration.jpg
 
    Scroll for more