bih.button.backtotop.text

[สารจากผู้อำนวยการด้านบริหาร] โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มั่นใจความปลอดภัยจากไวรัสเมอร์ส

25 มิถุนายน 2558

ภายใต้แนวทางปฎิบัติของโรงพยาบาลฯ ที่เพิ่มมาตรการการป้องกันที่สูงขึ้นกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) หน่วยควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) และกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลฯ มั่นใจว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ไวรัสเมอร์สนี้ได้อย่างแน่นอนและตลอดไป

 รายงานสถานการณเมอรส-โรงพยาบาลบำรงราษฎร-1-(1).jpg
รายงานสถานการณเมอรส-โรงพยาบาลบำรงราษฎร-2.jpg
    Scroll for more