bih.button.backtotop.text

ประกาศแจ้งงดนำเครื่องโทรศัพท์มือถือซัมซุง รุ่น Galaxy Note 7 เข้ามาภายในโรงพยาบาล

12 ตุลาคม 2559

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกาศแจ้งงดนำเครื่องโทรศัพท์มือถือซัมซุง รุ่น Galaxy Note 7 เข้ามาภายในโรงพยาบาล และห้องพักผู้ป่วย

จากกรณีที่บริษัทซัมซุงได้ออกประกาศระงับการจำหน่าย-เรียกคืนผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ซัมซุง รุ่น Galaxy Note 7 ทั่วโลกนั้น ทางโรงพยาบาลใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ และญาติมิตรทุกท่าน งดนำโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวเข้ามาในโรงพยาบาล  และภายในห้องพักผู้ป่วย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และญาติมิตรทุกท่าน ตามมาตรฐานสูงสุดที่โรงพยาบาลมุ่งมั่นให้ความสำคัญเสมอมา 
 
ทางโรงพยาบาลใคร่ขอแสดงความขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
 
    Scroll for more