bih.button.backtotop.text

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์จัดฝึกอบรมภายในประจำปี Bumrungrad Annual Cadaveric Internal Training (BACIT)

13 กันยายน 2560

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์จัดฝึกอบรม cadaveric internal training ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 โดยในแต่ละปีได้มีศูนย์การแพทย์อื่นๆของโรงพยาบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย

โดยในปีนี้ ศูนย์การแพทย์ 4 แห่งอันประกอบด้วยสถาบันกระดูกสันหลัง ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมและศูนย์จักษุได้เข้าฝึกอบรมร่วมกัน การฝึกอบรมภายในนี้ช่วยให้แพทย์ของบำรุงราษฎร์ได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ เป็นการพัฒนาความสามารถโดยรวมในสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ทางบำรุงราษฎร์ยังได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศเยอรมันและประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ศัลยแพทย์ของเรามีโอกาสในการทดลองและพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่นำสมัยที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

IMG
 
สถาบันกระดูกสันหลัง ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมและศูนย์จักษุ

IMGIMG
 
 
    Scroll for more