bih.button.backtotop.text

รพ.บำรุงราษฎร์ ผ่านมาตรฐาน GHA เป็นแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกา

06 พฤศจิกายน 2560

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการรับรองจาก Global Healthcare Accreditation (GHA) ในระดับความเป็นเลิศ นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลยังประเทศไทย

1509935582732-(1).jpg
 
ซึ่งมาตรฐาน GHA นี้ ถือเป็นการยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์ของไทยแก่ผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล โดยครอบคลุมมาตรฐานของกระบวนการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา จนผู้ป่วยเดินทางกลับประเทศทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งด้านการแพทย์ การต้อนรับและประสบการณ์ของผู้ป่วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั้น จะได้รับการดูแลตามมาตรฐานในระดับสากลทุกประการ ปัจจุบัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการผู้ป่วยต่างชาติราว 520,000 รายต่อปี

ซึ่งเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 190 ประเทศ GHA จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ให้แก่ประเทศอีกด้วย Global Health Accreditation® – GHA ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรับรองด้านสุขภาพระดับสากลแห่งแรกที่มุ่งเน้นยกระดับของคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก www.globalhealthcareaccreditation.com

1509935586848.jpg
 
1509935584909.jpg

 
    Scroll for more