bih.button.backtotop.text

พญ. จิรภา แจ่มไพบูลย์

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
แพทย์ประจำบ้าน
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 - 2554
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cardiac Rehabilitation
- Geriatric Rehabilitation


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Mon1 16:00 - 19:0016:0019:00 Physical Medicine and Rehabilitation Center (Building A 20C)