รศ.นพ. วินัย แวดวงธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วุฒิบัตร
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2530
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu513:00 - 19:0013:0019:00ENT Center
Sat717:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Sun109:00 - 12:0009:0012:00ENT Center