พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
วุฒิบัตร
- สาขา Anti Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
- Board Certified in Nutrition Wellness, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, ประเทศไทย, 2562
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Anti Aging
- Nutrition Wellness
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Tue308:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Wed408:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Wed408:00 - 19:0008:0019:00Esperance Clinic
Thu508:00 - 17:0008:0017:00Esperance Clinic
Thu508:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Fri608:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Esperance Clinic
Sat708:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Sun108:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic

Article by this doctor