ร.อ.นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา
- Interventional Clinical Fellow in Cardiology, University of Alberta, Canada, 2546-2548
- Interventional Cardiology, University of Alberta, Royal Alexandra Hospital, Canada, 2547-2548
- อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2552-2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Radial Approach Angioplasty
- Crush Stenting Technique
- การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน (TAVI)
Other Credentials
- ผู้อำนวยการศูนย์ลิ้นหัวใจ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Thu508:00 - 20:0008:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Heart Center (BIC 14A)

Article by this doctor