ผศ.นพ. วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2527
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2529
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Skin lesion surgery, Tumescent liposuction, Liposuction, Eyelid Surgery, Otoplasty, Rhinoplasty, Aesthetic surgery, Abdominoplasty, Cleft lip and cleft palate, Reconstructive surgery, Tissue expansion, Nose reconstruction, Bone distraction in facial area, Facial trauma surgery, Craniofacial surgery, Sexchange
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun109:30 - 10:3009:3010:30Plastic Surgery Center (BIC 16A)