พญ. ทิวบุญ ศรีพจนารถ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Laser and aesthetics
- Hair and diseases of the scalp
- Dermatology
- Pediatrics dermatology
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue309:00 - 12:0009:0012:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Fri609:00 - 17:0009:0017:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Sun109:00 - 16:0009:0016:00VTL Aesthetic (BIT floor8)