พญ. โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
วุฒิบัตร
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
การศึกษาหลังปริญญา
- Dementia and Behavioral Neuroscience and Alzheimer's Disease, University of California, สหรัฐอเมริกา, 2548
- Post Doctoral Fellow, Department of Psychiatry, Yale University, สหรัฐอเมริกา, 2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Neuro - Psychiatry
- Dementia
- Cognitive and Behavioral Neurology
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue316:30 - 19:0016:3019:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)