ผศ.พญ เปรมจิต จันทองจีน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2547
แพทย์ประจำบ้าน
- ตจวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, 2550 - 2554
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2554
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Psoriasis
- Phototherapy
- Laser and Cosmetic Dermatology
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu517:00 - 19:0017:0019:00VTL Aesthetic (BIT floor8)