นพ. พุชฌงค์ ทิมรัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทย์ศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
การศึกษาหลังปริญญา
- Advance Laparoscopic and Endoscopic Surgery Fellowship, Department of Surgery Faculty of Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรกฎาคม 2551- มิถุนายน 2552
- Advanced Laparoscopic and Bariatric Surgery Fellowship, Bariatric and Metabolic Institute, Cleveland Clinic Educational Foundation, Ohio, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2554 - มิถุนายน 2555
- Esophageal Fellowship, Division of Thoracic and Foregut Surgery, Department of Surgery, University of Rochester Medical Center, New York, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2555 - มิถุนายน 2556
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Laparoscopic Surgery
- Bariatric Surgery
- Esophageal Surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Laparoscopic Surgery
- Bariatric Surgery
- Esophageal Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)

Article by this doctor