นพ. พิชัย อิฏฐสกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2545
แพทย์ประจำบ้าน
- สาขาจิตเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2551
การศึกษาหลังปริญญา
- Postdoctoral Research Fellow in Psychiatry & Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine,
Stanford, CA, สหรัฐอเมริกา, เมษายน 2553 - มิถุนายน 2554
- Postdoctoral Research Fellow in the Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Northwestern University,
Chicago, Illinois, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2554 - มิถุนายน 2555
วุฒิบัตร
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Bipolar disorders
- Psychotic disorder
- Electroconvulsive therapy
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)