รศ.นพ. นิยม ตันติคุณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา
ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง), ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา
- การใช้เลเซอร์ในการรักษาโรคผิวหนัง, University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2536
- Mohs Micrographic Surgery, American College of Mohs Micrographic Surgery, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์, การผ่าตัดทางผิวหนัง
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 14:0009:0014:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Tue309:00 - 15:0009:0015:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Wed409:00 - 15:0009:0015:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Thu509:00 - 15:0009:0015:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Fri609:00 - 15:0009:0015:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Sat709:00 - 16:0009:0016:00VTL Aesthetic (BIT floor8)