พญ. ณัชชา หริณะรักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
วุฒิบัตร
- สาขา Anti-Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Wellness and General Check up
- Anti-Aging and Preventative medicine
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Tue308:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Wed408:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Thu508:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Fri608:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Fri608:30 - 16:3008:3016:30Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sat708:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Sun108:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic