bih.button.backtotop.text

ศ.นพ. ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง

ความชำนาญการ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542-2545
- Colorectal Surgery, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550-2551
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Colorectal Surgery
- Laparoscopic Surgery


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Sat6 08:00 - 10:0008:0010:00 Colorectal Surgery Center (Building B 3rd Floor)