bih.button.backtotop.text

ผศ.ทพญ. ชุติมา ระติสุนทร

ความชำนาญการ

ทันตกรรม - ทันตกรรมรากฟัน

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
- Ph.D. (Doctor of Philosophy), University of Washington, USA, 2005
การศึกษาหลังปริญญา
- Endodontics, 2543
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Endodontics


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Wed3 17:00 - 20:0017:0020:00 Dental Center (Building B 3rd Floor)
Fri5 09:00 - 12:0009:0012:00 Dental Center (Building B 3rd Floor)
Sat6 09:00 - 12:0009:0012:00 Dental Center (Building B 3rd Floor)