นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2553
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556
- สาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2561
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2561
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)