พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2539, Recertified 2549
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, สหรัฐอเมริกา, 2541, Recertified 2551
- สาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต, สหรัฐอเมริกา, 2542, Recertified 2552
- สาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ, สหรัฐอเมริกา, 2544
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา
- Pulmonary and Critical Care Medicine, Northwestern University, Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2539-2542
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)