นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2533
แพทย์ประจำบ้าน
- สาขาศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย, 2533 - 2538
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2539 - 2541
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Laparoscopic Surgery
- Incontinence and voiding dysfunction
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)