นพ. อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2540, Recertified 2552
- สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542, Recertified 2552
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย, 2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- HIV และอายุรศาสตร์เขตร้อน
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue313:30 - 19:0013:3019:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed413:30 - 19:0013:3019:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sat709:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)

Article by this doctor