นพ. อานนท์ จาตกานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
- Ph.D. in General Medicine, The University of London and Diploma of Imperial College (DIC), London, อังกฤษ, 2542
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2529
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2533
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย, 2545
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- แพทย์ฝังเข็ม, กรมการแพทย์ทหารบก, 2552-2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Asthma & COPD
- Pulmonary Infection
- Lung Cancer
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Tue312:30 - 16:0012:3016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)