พญ. อมรศรี ชุณหรัศมิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520
แพทย์ประจำบ้าน
- สาขากุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2525-2527
การศึกษาหลังปริญญา
- กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง, ประเทศไทย, มกราคม 2533 - กุมภาพันธ์ 2534
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2527
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, ประเทศไทย, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Children Center (BIC 17C)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17A)