bih.button.backtotop.text

รายละเอียดการนัดหมาย

1

ข้อมูลผู้ป่วย

2

บริการเสริม

3

VTL421
การตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม, การตรวจโภชนพันธุศาสตร์ และการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา