bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน

14 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกันมีการวางแผนบริหารจัดการในการฉีดวัคซีนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการภายในองค์กร ทำให้แพทย์ประจำของโรงพยาบาล เกือบ 100% รวมถึงบุคลากรด่านหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 50%


เนื่องด้วยหลังจากที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในรอบแรกนั้น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้มีการวางแผนบริหารจัดการในการฉีดวัคซีนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการภายในองค์กร ทำให้แพทย์ประจำของโรงพยาบาล เกือบ 100% รวมถึงบุคลากรด่านหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 50% อาทิ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ ล่ามภาษา พนักงานเวรเปล เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงิน แม่บ้าน รวมถึงพนักงานในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าบุคลากรของโรงพยาบาลจะได้รับการฉีดวัคซีนถึง 80% ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ ทำให้มีความพร้อมในการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอย่างเต็มความสามารถด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด

อีกทั้ง บำรุงราษฎร์ได้สร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรและประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลฯ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมมอบวิตามินซี Plus, วิตามินดี, วิตามินอี และ Zinc ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องบริบาลผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน อาทิ พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำที่ Emergency Room & Ambulance, ICU2, ICU4 Respiratory Care, Special Clinic 2, Laboratory เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงร่างกายด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอแสดงความขอบคุณในการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของบำรุงราษฎร์ รวมถึงพนักงานด่านหน้า รวมกว่า 2,000 คน ทำให้มีความพร้อมที่จะมอบการให้บริการที่มีความปลอดภัยต่อประชาชนต่อไป


BH-pic2_resize.JPG

BH-pic3_resize.JPG

BH-pic4_resize.JPG

BH-pic5_resize.JPG

BH-pic6_resize.JPG

BH-pic7_resize.JPG

BH-pic8_resize.JPG


 
    Scroll for more