bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์ ผนึกจุฬาฯ พัฒนาด้านดนตรีบำบัดเพื่อผู้ป่วย

19 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรสหสาขาวิชาดนตรีบำบัด


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรสหสาขาวิชาดนตรีบำบัด ในโครงการการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ด้านดนตรีบำบัด เพื่อเริ่มต้นความร่วมมือทางด้านวิชาการทางการแพทย์ พัฒนาแนวทางรักษาแบบผสมผสานแนวใหม่ โดยใช้ดนตรีบำบัด เพื่อก่อเกิดประโยชน์และผลการรักษาพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้านสุขภาพของประเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่า มีระบบสาธารณสุขชั้นเยี่ยม จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากผู้คนทั่วโลกให้เป็นจุดหมายปลายทางของ Medical & Wellness Destination นอกจากนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังได้มอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี เป็นเงินจำนวน 600,000 บาท อีกด้วย


MOU-BH-CU1.JPG

MOU-BH-CU2.JPG

MOU-BH-CU3.JPG

MOU-BH-CU4.JPG

MOU-BH-CU5.JPG

 
    Scroll for more