bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์ ฉายภาพใหญ่ปี 2023 ก้าวสู่ปีแห่งความเป็นเลิศ พร้อมประกาศทิศทางสู่ความสำเร็จด้าน Medical and Wellness Destination

27 มกราคม 2566

บำรุงราษฎร์ ฉายภาพใหญ่ปี 2023 ก้าวสู่ปีแห่งความเป็นเลิศ พร้อมประกาศทิศทางสู่ความสำเร็จด้าน Medical and Wellness Destination

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, ศ. นพ. นิมิต เตชไกรชนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรบำรุงราษฎร์, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยและการศึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ คุณนภัส เปาโรหิตย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมแถลงข่าวภาพใหญ่ปี 2023 ก้าวสู่ปีแห่งความเป็นเลิศ (Year of Excellence) พร้อมประกาศทิศทางดำเนินงานสู่ความสำเร็จด้าน Medical and Wellness Destination ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่จุดหมายแห่งการดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่น่าเชื่อถือที่สุด โดยการผนึกความเชี่ยวชาญและต่อยอดของการรักษาโรคซับซ้อนเข้ากับการดูแลเชิงป้องกัน ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ซึ่งเป็นสถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลัก 4C1W ประกอบด้วย 1. Critical Care การรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต 2. Complicated Care การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนหลายโรคหรือโรคหายาก 3. Cutting-edge technology การให้ความสำคัญและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4. Collaboration of expertise and partners การทำงานที่สอดประสานกันและการแสวงพันธมิตรที่เข้มแข็ง และ 1. W = Wellness การแพทย์เชิงป้องกัน


pic-1.jpg

pic-2.jpg

pic-3.jpg

pic-4.jpg

pic-5.jpg

pic-6.jpg

pic-7.jpg

pic-8-(1).jpg