bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์เผยโฉมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ COVID-19 ผลิตในอเมริกาถึงไทยเเล้ว

07 เมษายน 2563

บำรุงราษฎร์ยกระดับมาตรฐานการฆ่าเชื้อด้วยหุ่นยนต์สู้ภัย COVID-19 ที่แรกในประเทศไทย สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน 5 นาที ได้ผลเร็ววกว่าการใช้น้ำยาทั่วไปถึง 25% ปราศจากสารตกค้างบำรุงราษฏร์ยกระดับมาตรฐานการฆ่าเชื้อด้วยหุ่นยนต์สู้ภัย COVID-19 ที่แรกในประเทศไทย สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน 5 นาที, ได้ผลเร็ววกว่าการใช้น้ำยาทั่วไปถึง 25%, ปราศจากสารตกค้างของสารปรอท 

โดยทางโรงพยาบาลใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อนี้ สำหรับ ห้องผ่านตัด, ห้องไอซียู และห้องพักผู้ป่วย เพื่อพร้อมรับแก่ผู้ที่มาใช้บริการ 
    Scroll for more