bih.button.backtotop.text

มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

15 ธันวาคม 2565

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้จัดสรรบริจาคเงินส่วนหนึ่งสนับสนุนโครงการระดมทุน “ให้...เพื่อต่อลมหายใจ” ของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อการสนับสนุนผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow โดยได้เลือกสรรโรงพยาบาลธัญบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง และได้ขยายเป็น 90 เตียง ในช่วงการระบาดของโควิด-19


เมื่อปี พ.ศ. 2564  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ให้การสนับสนุนกับภาครัฐในการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากการจัดสรรของภาครัฐกว่า 60,000 โดสแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลานั้นได้เชิญชวนให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อดำเนินโครงการ “รักษ์ใจไทย” ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ยากไร้ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และระบบทางเดินหายใจ โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 280,151 บาท

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงได้จัดสรรบริจาคเงินส่วนหนึ่งสนับสนุนโครงการระดมทุน “ให้...เพื่อต่อลมหายใจ” ของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อการสนับสนุนผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow จำนวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (เครื่องละ 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาท) ได้เลือกสรรโรงพยาบาลธัญบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง และได้ขยายเป็น 90 เตียง ในช่วงการระบาดของโควิด-19 จึงมีความต้องการเครื่องช่วยหายใจเพิ่มสำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจอีกจำนวนมาก

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ส่งมอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow แก่ โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 เครื่อง โดยมีนายแพทย์สมบูรณ์ เจิมพักตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
 
 
    Scroll for more