บำรุงราษฎร์ร่วมส่งเสริมอาหารดีมีประโยชน์แก่นักเรียน

09 สิงหาคม 2562

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการให้แก่นักเรียน ครู และผู้ประกอบอาหาร ของโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก จ.สมุทรปราการ

เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องของคุณค่าโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากพยาบาลวิชาชีพจิตอาสาของโรงพยาบาลฯ
 
โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีชุมชนคุ้งบางกระเจ้าอย่างยั่งยืน (8 ส.ค. 2562)

บำรุงราษฎร์ร่วมส่งเสริมอาหารดีมีประโยชน์แก่นักเรียน 1

บำรุงราษฎร์ร่วมส่งเสริมอาหารดีมีประโยชน์แก่นักเรียน 2.jpg

บำรุงราษฎร์ร่วมส่งเสริมอาหารดีมีประโยชน์แก่นักเรียน 3.jpg

บำรุงราษฎร์ร่วมส่งเสริมอาหารดีมีประโยชน์แก่นักเรียน 4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg