ร่วมใจส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

04 ธันวาคม 2561

ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา 250 คนจาก 4 บริษัท รวมตัว ทำกิจกรรม Bhappy ร่วมแรงร่วมใจ ครั้งที่ 11 ตอน "สร้างฝายสร้างป่า คืนคุณค่าให้แผ่นดิน"

ร่วมใจส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา 250 คนจาก 4 บริษัทพี่น้อง กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันชีวิต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย รวมตัว ทำกิจกรรม Bhappy ร่วมแรงร่วมใจ ครั้งที่ 11 ตอน "สร้างฝายสร้างป่า คืนคุณค่าให้แผ่นดิน" ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่า เขาน้ำพุ จ. กาญจนบุรี กิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ธรรมชาติ และร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสังคมต่อไป (24 พ.ย. 2561)