bih.button.backtotop.text

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สนับสนุนการศึกษาของอาจารย์แพทย์

04 เมษายน 2562

โดยได้รับเกียรติจากคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นผู้มอบทุน ณ ศูนย์ประชุม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ทนการศกษา-1280x720.jpg

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สนับสนุนการศึกษาของอาจารย์แพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาแก่อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สถาบันละ 5 ทุน รวม 10 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อยอดของอาจารย์แพทย์ให้ได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่สูงขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์

โดยได้รับเกียรติจากคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นผู้มอบทุน โดยมี ศ. นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ. นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ. นพ. พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ประชุม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
    Scroll for more