นพ. ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- Orbital and Ophthalmic, Plastic and Reconstructive Surgery, University of California, San Diego, USA, 2003-2004
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Endoscopic Dacryocystorhinostomy (Lacrimal Surgery),
Endoscopic Eyebrow Lift, Orbital decompression surgery for Thyroid Eye Disease
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Functional and Cosmetic Eyelid Surgery
- Lacrimal Surgery
- Orbital Tumor and Orbital Surgery
- Reconstructive Surgery for Eyelid and Orbital Trauma
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)

Article by this doctor