bih.button.backtotop.text

บริการการแพทย์

สิ่งสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ คือ คุณภาพและความสามารถของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษาทั้ง 900 ท่านของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ล้วนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและในแต่ละโรค ซึ่งท่านจะพบได้เฉพาะในศูนย์การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้น บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลอื่นแล้วมักจะย้ายมาพบแพทย์และรับการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เมื่ออาการของโรคซับซ้อนขึ้น

แพทย์ทุกท่านของโรงพยาบาลฯ ได้ผ่านมาตรฐานการคัดเลือกของโรงพยาบาลฯ และส่วนใหญ่เป็นแพทย์ที่ได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยแพทย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

แพทย์บำรุงราษฎร์จำนวนมากมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศและได้รับวุฒิบัตรรับรองจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมนี และญี่ปุ่น เป็นต้น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้การสนับสนุนโครงการการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ในโรงพยาบาลฯ รวมทั้งยังสนับสนุนให้แพทย์เหล่านี้ได้นำความรู้ออกไปเผยแพร่ให้กับแพทย์ในชุมชนทั่วภูมิภาคต่อไปด้วย

โดยโครงการดังกล่าวได้รับการแนะแนวจากแพทย์ผู้อำนวยการที่ได้รับการฝึกอบรมมาจากสหรัฐอเมริกาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของบำรุงราษฎร์ยังเข้าร่วมในโครงการวิจัยทางการแพทย์ภายใต้ศูนย์วิจัยทางการแพทย์บำรุงราษฎร์อีกด้วย
 

ศูนย์รักษาโรค