bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการทำวีซ่า U.S. สำหรับอายุ 25 - 44 ปี

Package ID  

VISA02

 
3,700 THB
 
3,700 THB

Approximate cost in

 • การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
 • ค่ารังสีแพทย์
 • การตรวจคัดกรองโรค Sypilis 
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 
 • ค่าวัคซีน
 • ค่าการรักษา หรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน


แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก
เคาน์เตอร์ ซีโทร 02-0113590 และ ดี โทร 02-0113594 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการทำวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา (สำหรับอายุ 25 - 44 ปี) 

 

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างก่อนตรวจสุขภาพเพื่อทำ U.S. Visa 

 1. พาสปอร์ตเล่มจริง (ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน)
 2. รูปถ่ายขนาด 1 ½ x2 นิ้ว หรือ 2x2 จำนวน 4 ใบ ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 3. เอกสารที่มี case number ระบุอยู่ซึ่งออกโดยศูนย์วีซ่า (NVC) หรือกงศุล หรือสถานฑูต  
 4. เตรียมข้อมูลสำหรับกรอกในแบบฟอร์มตรวจสุขภาพวีซ่าอเมริกา ได้แก่ ประเภทวีซ่าที่ผู้ตรวจสมัคร, Visa case number, E-mail address และ ที่อยู่ปัจจุบันรวมทั้งที่อยู่ที่จะไปอยู่อาศัยในอเมริกา
 5. ประวัติการฉีดวัคซีน (ถ้ามี)
 6. ประวัติโรคประจำตัวและประวัติการใช้ยาประจำ (ถ้ามี) 
 7. กรณีที่ท่านมีประวัติการเจ็บป่วย การผ่าตัดชนิด major (major surgeries) ต่างๆ ให้ท่านนำเอกสารบันทึกทางการแพทย์จากต้นสังกัดมาเพื่อประกอบการตรวจสุขภาพเพื่อทำ U.S. Visa 
 8. กรณีที่ท่านใช้ยาประจำให้เตรียมรายการยาทั้งหมดรวมทั้งซอง/ภาชนะเก็บยาที่มีชื่อยาและวิธีการใช้ยาระบุไว้มาเพื่อประกอบการตรวจสุขภาพเพื่อทำ U.S. Visa

ไม่ต้องงดน้ำหรืออาหาร

 


เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-0668888 หรือ 1378 หรือ email: [email protected]
 • เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2565


 

Package Name : 

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการทำวีซ่า U.S. สำหรับอายุ 25 - 44 ปี

Package ID : 

VISA02

3,700 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการทำวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา (สำหรับอายุ 25 - 44 ปี) 

 

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างก่อนตรวจสุขภาพเพื่อทำ U.S. Visa 

 1. พาสปอร์ตเล่มจริง (ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน)
 2. รูปถ่ายขนาด 1 ½ x2 นิ้ว หรือ 2x2 จำนวน 4 ใบ ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 3. เอกสารที่มี case number ระบุอยู่ซึ่งออกโดยศูนย์วีซ่า (NVC) หรือกงศุล หรือสถานฑูต  
 4. เตรียมข้อมูลสำหรับกรอกในแบบฟอร์มตรวจสุขภาพวีซ่าอเมริกา ได้แก่ ประเภทวีซ่าที่ผู้ตรวจสมัคร, Visa case number, E-mail address และ ที่อยู่ปัจจุบันรวมทั้งที่อยู่ที่จะไปอยู่อาศัยในอเมริกา
 5. ประวัติการฉีดวัคซีน (ถ้ามี)
 6. ประวัติโรคประจำตัวและประวัติการใช้ยาประจำ (ถ้ามี) 
 7. กรณีที่ท่านมีประวัติการเจ็บป่วย การผ่าตัดชนิด major (major surgeries) ต่างๆ ให้ท่านนำเอกสารบันทึกทางการแพทย์จากต้นสังกัดมาเพื่อประกอบการตรวจสุขภาพเพื่อทำ U.S. Visa 
 8. กรณีที่ท่านใช้ยาประจำให้เตรียมรายการยาทั้งหมดรวมทั้งซอง/ภาชนะเก็บยาที่มีชื่อยาและวิธีการใช้ยาระบุไว้มาเพื่อประกอบการตรวจสุขภาพเพื่อทำ U.S. Visa

ไม่ต้องงดน้ำหรืออาหาร

 
 • การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
 • ค่ารังสีแพทย์
 • การตรวจคัดกรองโรค Sypilis 
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 
 • ค่าวัคซีน
 • ค่าการรักษา หรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน


แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก
เคาน์เตอร์ ซีโทร 02-0113590 และ ดี โทร 02-0113594 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  


เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-0668888 หรือ 1378 หรือ email: [email protected]
 • เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2565