bih.button.backtotop.text
Package Name  

การคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง (ปี 2566)

Package ID  

OB02Mom+OB02Baby

 
0 THB
 
159,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าสูติแพทย์ย์, วิสัญญีแพทย์ และกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด 
 • ค่าห้องและค่าบริการผู้ป่วยในหลังคลอด และห้องทารกแรกเกิด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสุญญากาศ,คีมช่วยคลอด
  รวมทั้งเครื่องตรวจ การทํางานของหัวใจทารกในครรภ์ ( Fetal monitoring )
 • ค่ายา , ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับการคลอด 
 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก 
 • การตรวจคัดกรอง, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และวัคซีนสำหรับทารก          
  • การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดครอบคลุมทั้งภาวะต่อมไทรอยด์ บกพร่องและเพิ่มโรคพันธุกรรม เมตาบอลิก จำนวน 30- 40 โรค
  • การตรวจการได้ยินของทารก (Newborn Hearing Screening Test) และแปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัด
   ระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
  • การตรวจหมู่เลือด (ABO Grouping, Rh Grouping) &
   Direct Coomb’s Test
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1
 • กรณีที่มารดามีปัญหาทางสุขภาพคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • การคลอดทางช่องคลอดในมารดาที่เคยมีประวัติการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดมาก่อน (Vaginal birth after cesarean; VBAC)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มารดามีอาการฉุกเฉินหรือมีภาวะแทรกซ้อนและต้องได้รับการดูแลพิเศษ ก่อนการคลอด ระหว่างการคลอด และหลังการคลอด 
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ทารกมีภาวะแทรกซ้อน (โดยจะหักค่าใช้จ่ายออก 15,000 บาท) และคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ค่าแพทย์ประเมินแรกรับที่ห้องคลอดในกรณีฉุกเฉิน 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนเกินกรณีที่พักเกิน 2 คืน 
 • ส่วนต่างค่าห้องพักจากราคาเหมาจ่าย กรณีที่ผู้ป่วยขอเปลี่ยนประเภทห้องพักจากแพ็กเก็จ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง และค่าเตียงญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, การตรวจวิเคราะห์อื่น ๆ ก่อนการคลอด 
 • ค่าใช้จ่ายห้องพักระหว่างรอคลอด
 • ค่าใช้จ่ายในการจองเลือด การให้เลือด หรือส่วนประกอบของเลือด 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายในการทำหมันหญิง
 • ค่าใช้จ่ายในการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • ค่าใช้จ่ายกรณีขริบอวัยวะเพศของทารกเพศชาย
 • ค่าเวชภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ ขวดนม และนมผสมสำหรับทารก หมอนรองให้นม (Baby’s Pillow), ผ้าอ้อมชนิดผ้า (Diaper Cloth) และผ้าอ้อมสำเร็จรูป (Diaper) ที่เกินจากบริการแบบเหมาจ่าย

การคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง
(ปี 2566)

แพ็กเกจนี้เป็นบริการการคลอดแบบเหมาจ่ายของการคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลังมาตรฐานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เราพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จวบจนวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย เพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวคุณ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  


แพ็กเกจนี้เป็นบริการคลอดแบบเหมาจ่าย พักห้องเดี่ยวธรรมดา
โดยคิดรวมระยะเวลา 60 ชั่วโมง ตั้งแต่รับเข้าพักในโรงพยาบาลRoom600X600_2019TH-(1).jpg

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ราคานี้คิดรวมระยะเวลาเข้าพักในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง ตั้งแต่รับเข้าพักในโรงพยาบาล
 • ทางโรงพยาบาลขอยกเว้นการกําหนดฤกษ์เวลาคลอดในเวลา 21.00 – 07.00 น.
 • ระหว่างรอคลอดสามารถเปลี่ยนโปรแกรมเป็นแพ็กเก็จการคลอดปกติโดยการฉีดยาเข้าไขสันหลัง (159,000 บาท) ได้ทันที
 • กรณีจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมเป็นแพ็กเก็จการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายได้ (159,000 บาท) และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายเป็นจํานวนเงิน 31,000 บาท
 • ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566
 • การใช้ค่าบริการแบบเหมาจ่ายร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญาบริษัทประกันรวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์
 • ราคาแพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 

สิทธิพิเศษ

 • การดูแลมารดาในขณะคลอด ในห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนห้องพักผู้ป่วยใน
 • บริการเครื่องปั๊มนมเพื่อสนับสนุนการให้นมแม่ระหว่างพักในโรงพยาบาล
 • เมนูอาหารพิเศษสําหรับมารดาหลังคลอด
 • ผ้าคลุมให้นม
 • ภาพถ่ายและรอยปั๊มเท้าทารก
 • ชุดของขวัญสําหรับทารก
 • บริการจัดทําสูติบัตร (ภาษาไทย)
 • ทารกรับสิทธิ์สมาชิก Baby Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และรับส่วนลด 10% (สําหรับค่ายาผู้ป่วยนอก, ค่ายาผู้ป่วยในและค่าห้องพักผู้ป่วยใน โดยสิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดเมื่อบุตรอายุครบ 12 ปี)
 • รับ Voucher for discount to baby vaccine 1-24 month package (PK Code: 060-00-0010) มูลค่า 2,500 บาท
 • รับ Voucher for discount to Femitouch tightening package (PK Code: OBFEM01) or Femitouch whitening package (PK Code: OBFEM03) มูลค่า 2,500 บาท
 • รับบริการ Breast feeding consultation with Clinical Nurse Coordinator-Breastfeeding  หลังคลอดขณะพักอยู่ในโรงพยาบาล 1 ครั้ง มูลค่า 900 บาท 
 • รับบริการ Nutrition consultation with nutritionist หลังคลอดขณะพักอยู่ในโรงพยาบาล 1 ครั้ง มูลค่า 900 บาท
   

กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ เวลา 08.00-19.00 น. 
ติดต่อแผนกสูติ-นรีเวช โทรศัพท์ 0-2011-2361, 0-2011-2365 , 0-2011-2366
นอกเวลาทำการ ติดต่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2066-8888
Package Name : 

การคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง (ปี 2566)

Package ID : 

OB02Mom+OB02Baby

0 THB
Regular Price Regular Price 159,000 THB

Approximate cost in :

การคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง
(ปี 2566)

แพ็กเกจนี้เป็นบริการการคลอดแบบเหมาจ่ายของการคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลังมาตรฐานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เราพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จวบจนวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย เพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวคุณ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  


แพ็กเกจนี้เป็นบริการคลอดแบบเหมาจ่าย พักห้องเดี่ยวธรรมดา
โดยคิดรวมระยะเวลา 60 ชั่วโมง ตั้งแต่รับเข้าพักในโรงพยาบาลRoom600X600_2019TH-(1).jpg
 • ค่าสูติแพทย์ย์, วิสัญญีแพทย์ และกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด 
 • ค่าห้องและค่าบริการผู้ป่วยในหลังคลอด และห้องทารกแรกเกิด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสุญญากาศ,คีมช่วยคลอด
  รวมทั้งเครื่องตรวจ การทํางานของหัวใจทารกในครรภ์ ( Fetal monitoring )
 • ค่ายา , ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับการคลอด 
 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก 
 • การตรวจคัดกรอง, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และวัคซีนสำหรับทารก          
  • การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดครอบคลุมทั้งภาวะต่อมไทรอยด์ บกพร่องและเพิ่มโรคพันธุกรรม เมตาบอลิก จำนวน 30- 40 โรค
  • การตรวจการได้ยินของทารก (Newborn Hearing Screening Test) และแปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัด
   ระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
  • การตรวจหมู่เลือด (ABO Grouping, Rh Grouping) &
   Direct Coomb’s Test
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1
 • กรณีที่มารดามีปัญหาทางสุขภาพคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • การคลอดทางช่องคลอดในมารดาที่เคยมีประวัติการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดมาก่อน (Vaginal birth after cesarean; VBAC)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มารดามีอาการฉุกเฉินหรือมีภาวะแทรกซ้อนและต้องได้รับการดูแลพิเศษ ก่อนการคลอด ระหว่างการคลอด และหลังการคลอด 
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ทารกมีภาวะแทรกซ้อน (โดยจะหักค่าใช้จ่ายออก 15,000 บาท) และคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ค่าแพทย์ประเมินแรกรับที่ห้องคลอดในกรณีฉุกเฉิน 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนเกินกรณีที่พักเกิน 2 คืน 
 • ส่วนต่างค่าห้องพักจากราคาเหมาจ่าย กรณีที่ผู้ป่วยขอเปลี่ยนประเภทห้องพักจากแพ็กเก็จ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง และค่าเตียงญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, การตรวจวิเคราะห์อื่น ๆ ก่อนการคลอด 
 • ค่าใช้จ่ายห้องพักระหว่างรอคลอด
 • ค่าใช้จ่ายในการจองเลือด การให้เลือด หรือส่วนประกอบของเลือด 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายในการทำหมันหญิง
 • ค่าใช้จ่ายในการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • ค่าใช้จ่ายกรณีขริบอวัยวะเพศของทารกเพศชาย
 • ค่าเวชภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ ขวดนม และนมผสมสำหรับทารก หมอนรองให้นม (Baby’s Pillow), ผ้าอ้อมชนิดผ้า (Diaper Cloth) และผ้าอ้อมสำเร็จรูป (Diaper) ที่เกินจากบริการแบบเหมาจ่าย

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ราคานี้คิดรวมระยะเวลาเข้าพักในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง ตั้งแต่รับเข้าพักในโรงพยาบาล
 • ทางโรงพยาบาลขอยกเว้นการกําหนดฤกษ์เวลาคลอดในเวลา 21.00 – 07.00 น.
 • ระหว่างรอคลอดสามารถเปลี่ยนโปรแกรมเป็นแพ็กเก็จการคลอดปกติโดยการฉีดยาเข้าไขสันหลัง (159,000 บาท) ได้ทันที
 • กรณีจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมเป็นแพ็กเก็จการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายได้ (159,000 บาท) และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายเป็นจํานวนเงิน 31,000 บาท
 • ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566
 • การใช้ค่าบริการแบบเหมาจ่ายร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญาบริษัทประกันรวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์
 • ราคาแพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 

สิทธิพิเศษ

 • การดูแลมารดาในขณะคลอด ในห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนห้องพักผู้ป่วยใน
 • บริการเครื่องปั๊มนมเพื่อสนับสนุนการให้นมแม่ระหว่างพักในโรงพยาบาล
 • เมนูอาหารพิเศษสําหรับมารดาหลังคลอด
 • ผ้าคลุมให้นม
 • ภาพถ่ายและรอยปั๊มเท้าทารก
 • ชุดของขวัญสําหรับทารก
 • บริการจัดทําสูติบัตร (ภาษาไทย)
 • ทารกรับสิทธิ์สมาชิก Baby Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และรับส่วนลด 10% (สําหรับค่ายาผู้ป่วยนอก, ค่ายาผู้ป่วยในและค่าห้องพักผู้ป่วยใน โดยสิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดเมื่อบุตรอายุครบ 12 ปี)
 • รับ Voucher for discount to baby vaccine 1-24 month package (PK Code: 060-00-0010) มูลค่า 2,500 บาท
 • รับ Voucher for discount to Femitouch tightening package (PK Code: OBFEM01) or Femitouch whitening package (PK Code: OBFEM03) มูลค่า 2,500 บาท
 • รับบริการ Breast feeding consultation with Clinical Nurse Coordinator-Breastfeeding  หลังคลอดขณะพักอยู่ในโรงพยาบาล 1 ครั้ง มูลค่า 900 บาท 
 • รับบริการ Nutrition consultation with nutritionist หลังคลอดขณะพักอยู่ในโรงพยาบาล 1 ครั้ง มูลค่า 900 บาท
   

กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ เวลา 08.00-19.00 น. 
ติดต่อแผนกสูติ-นรีเวช โทรศัพท์ 0-2011-2361, 0-2011-2365 , 0-2011-2366
นอกเวลาทำการ ติดต่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2066-8888

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง