bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมเหมาจ่าย การผ่าตัดข้อเข่าเทียมโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty)

Package ID  

JOINT07

 
0 THB
 
570,000 THB

Approximate cost in

 • 1. ค่าห้องผ่าตัด (รวมค่าบริการพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดและทีมผ่าตัด ภายในเวลาที่กำหนดตาม package)
 • 2. ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 3 คืน ห้องเดี่ยวธรรมดา
 • 3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุ (รุ่นที่กำหนด)  และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในแพคเกจ
 • 4. ค่ายาวิสัญญีและยาขณะที่ใช้ในการผ่าตัดที่อยู่ในแพคเกจ
 • 5. ค่าแพทย์ผ่าตัด
 • 6. วิสัญญีแพทย์
 • 1. การตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามหลังการผ่าตัด
 • 2. ค่าห้องและค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 3 คืน ค่าพักฟื้นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง
 • 3. ค่าการรักษาหรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ทางอายุรกรรม หรือแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ
 • 4. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • 5. ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมหรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • 6. ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ 
 • 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • 8. ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X-ray, EKG, ค่ากายภาพ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้รักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • 9. ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • 10. โปรแกรมการสอนการออกกำลังกาย โดยนักกายภาพบำบัดก่อนผ่าตัด


ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ
อาคาร A ชั้น 20 เคาน์เตอร์ D
โทร. 02-011-309402-011-3082 
หรือ Local call 1378 (Hospital Contact Center)

โปรแกรมเหมาจ่าย การผ่าตัดข้อเข่าเทียมโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty)

การผ่าตัดข้อเข่าเทียมโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty) ที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการสูญเสียเลือด ฟื้นตัวเร็วหลังการผ่าตัด
 
Joint-Center_MAKO_RIO-Robotic-Arm.jpg

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม
 1. ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม คือ ผู้ที่ไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อน และแพทย์ผู้รักษาเห็นสมควร ให้ใช้โปรแกรมได้
 2. ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการทำผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำหน้าที่ของอวัยวะล้มเหลวค่าการประเมินและเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด (ASA Classification III and above) 
 3. มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภายใน 4 สัปดาห์ 
 4. มีภาวะการติดเชื้อ HIV
 5. ผู้ที่มีประวัติการผ่าตัดข้อเข่ามาก่อน  ยกเว้นแพทย์ผู้รักษาเห็นสมควรให้ใช้โปรแกรมได้

 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
งดน้ำงดอาหารก่อนการผ่าตัดนี้ 8 ชั่วโมง 

 เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. รับบริการได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ อาคาร A ชั้น 20 เคาน์เตอร์ D 
 2. ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิดปกติ
 3. กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ ที่ ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ ​Hotline Tel: 02-011-309402-011-3082 
 4. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
 5. ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
Package Name : 

โปรแกรมเหมาจ่าย การผ่าตัดข้อเข่าเทียมโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty)

Package ID : 

JOINT07

0 THB
Regular Price Regular Price 570,000 THB

Approximate cost in :

โปรแกรมเหมาจ่าย การผ่าตัดข้อเข่าเทียมโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty)

การผ่าตัดข้อเข่าเทียมโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty) ที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการสูญเสียเลือด ฟื้นตัวเร็วหลังการผ่าตัด
 
Joint-Center_MAKO_RIO-Robotic-Arm.jpg

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม
 1. ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม คือ ผู้ที่ไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อน และแพทย์ผู้รักษาเห็นสมควร ให้ใช้โปรแกรมได้
 2. ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการทำผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำหน้าที่ของอวัยวะล้มเหลวค่าการประเมินและเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด (ASA Classification III and above) 
 3. มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภายใน 4 สัปดาห์ 
 4. มีภาวะการติดเชื้อ HIV
 5. ผู้ที่มีประวัติการผ่าตัดข้อเข่ามาก่อน  ยกเว้นแพทย์ผู้รักษาเห็นสมควรให้ใช้โปรแกรมได้

 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
งดน้ำงดอาหารก่อนการผ่าตัดนี้ 8 ชั่วโมง 

 

 • 1. ค่าห้องผ่าตัด (รวมค่าบริการพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดและทีมผ่าตัด ภายในเวลาที่กำหนดตาม package)
 • 2. ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 3 คืน ห้องเดี่ยวธรรมดา
 • 3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุ (รุ่นที่กำหนด)  และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในแพคเกจ
 • 4. ค่ายาวิสัญญีและยาขณะที่ใช้ในการผ่าตัดที่อยู่ในแพคเกจ
 • 5. ค่าแพทย์ผ่าตัด
 • 6. วิสัญญีแพทย์
 • 1. การตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามหลังการผ่าตัด
 • 2. ค่าห้องและค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 3 คืน ค่าพักฟื้นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง
 • 3. ค่าการรักษาหรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ทางอายุรกรรม หรือแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ
 • 4. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • 5. ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมหรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • 6. ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ 
 • 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • 8. ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X-ray, EKG, ค่ากายภาพ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้รักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • 9. ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • 10. โปรแกรมการสอนการออกกำลังกาย โดยนักกายภาพบำบัดก่อนผ่าตัด


ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ
อาคาร A ชั้น 20 เคาน์เตอร์ D
โทร. 02-011-309402-011-3082 
หรือ Local call 1378 (Hospital Contact Center)


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. รับบริการได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ อาคาร A ชั้น 20 เคาน์เตอร์ D 
 2. ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิดปกติ
 3. กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ ที่ ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ ​Hotline Tel: 02-011-309402-011-3082 
 4. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
 5. ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า