bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วย Low-Dose CT (LDCT)

Package ID  

RADIO01

 
8,100 THB
 
8,100 THB

Approximate cost in

ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 เคาน์เตอร์ A
โทร 1378 หรือ 02 066 8888
 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วย Low-Dose CT, LDCT


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography, LDCT) ซึ่งการตรวจนี้เป็นวิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา

ปัจจุบันมีการศึกษาทางคลินิกพบว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธี LDCT ประจำปี สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้สูงถึงร้อยละ 20 ในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด เนื่องจากการตรวจพบมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ในขณะที่ยังไม่แสดงอาการใด ๆ นั้น มีโอกาสรักษาหายได้มากกว่า โดยที่ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีจากการตรวจ น้อยกว่าการตรวจด้วยวิธีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน (Computed Tomography (CT)–Chest)
 

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการตรวจ

 1. ผู้ที่สูบบุหรี่จัด มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่ 20 มวน/วัน ติดต่อกัน 30 ปีขึ้นไป หรือ สูบบุหรี่ 40 มวน/วัน ติดต่อกัน 15 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่หยุดสูบบุหรี่มาแล้ว แต่น้อยกว่า 15 ปี
 2. ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับสารพิษเช่น แร่ใยหิน (Asbestos) ติดต่อกันเป็นเวลานาน
 3. ผู้ที่มีประวัติโรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หรือโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)
 

ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงข้างต้น และอาจได้รับประโยชน์จากการตรวจ ได้แก่

 1. ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่
 2. ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด

*** โดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และไม่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งใดๆ มาก่อน
 

การตรวจนี้ไม่เหมาะกับ

 1. บุคคลที่อายุน้อยกว่า 40 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับรังสีโดยไม่จำเป็น
 2. ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะมีบุตร

*** สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งปอด หรือมะเร็งชนิดอื่น ๆ ซึ่งรักษาหายแล้ว แต่น้อยกว่า 5 ปี หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจ ควรตรวจด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน เพื่อการวินิจฉัย (CT-Chest)

 

เงื่อนไข:

 • ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ รวมค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการทางพยาบาล, ค่าบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดแบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ, ค่าแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัย และการแปลผลโดยรังสีแพทย์
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ, ค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในโปรโมชั่น
 • นี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ทราบผลตรวจภายใน 3 ชั่วโมง หลังเข้ารับการตรวจ
 • กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ โทร. 1378
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วย Low-Dose CT (LDCT)

Package ID : 

RADIO01

8,100 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วย Low-Dose CT, LDCT


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography, LDCT) ซึ่งการตรวจนี้เป็นวิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา

ปัจจุบันมีการศึกษาทางคลินิกพบว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธี LDCT ประจำปี สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้สูงถึงร้อยละ 20 ในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด เนื่องจากการตรวจพบมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ในขณะที่ยังไม่แสดงอาการใด ๆ นั้น มีโอกาสรักษาหายได้มากกว่า โดยที่ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีจากการตรวจ น้อยกว่าการตรวจด้วยวิธีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน (Computed Tomography (CT)–Chest)
 

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการตรวจ

 1. ผู้ที่สูบบุหรี่จัด มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่ 20 มวน/วัน ติดต่อกัน 30 ปีขึ้นไป หรือ สูบบุหรี่ 40 มวน/วัน ติดต่อกัน 15 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่หยุดสูบบุหรี่มาแล้ว แต่น้อยกว่า 15 ปี
 2. ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับสารพิษเช่น แร่ใยหิน (Asbestos) ติดต่อกันเป็นเวลานาน
 3. ผู้ที่มีประวัติโรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หรือโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)
 

ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงข้างต้น และอาจได้รับประโยชน์จากการตรวจ ได้แก่

 1. ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่
 2. ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด

*** โดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และไม่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งใดๆ มาก่อน
 

การตรวจนี้ไม่เหมาะกับ

 1. บุคคลที่อายุน้อยกว่า 40 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับรังสีโดยไม่จำเป็น
 2. ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะมีบุตร

*** สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งปอด หรือมะเร็งชนิดอื่น ๆ ซึ่งรักษาหายแล้ว แต่น้อยกว่า 5 ปี หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจ ควรตรวจด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน เพื่อการวินิจฉัย (CT-Chest)

ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 เคาน์เตอร์ A
โทร 1378 หรือ 02 066 8888
 

 

เงื่อนไข:

 • ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ รวมค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการทางพยาบาล, ค่าบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดแบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ, ค่าแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัย และการแปลผลโดยรังสีแพทย์
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ, ค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในโปรโมชั่น
 • นี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ทราบผลตรวจภายใน 3 ชั่วโมง หลังเข้ารับการตรวจ
 • กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ โทร. 1378
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ