bih.button.backtotop.text
Package Name  

การทดสอบการได้ยินและตรวจการทรงตัว

Package ID  

ENT01

 
7,200 THB
 
7,200 THB

Approximate cost in

 • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)
 • การตรวจการทรงตัวของร่างกาย (Posturography) ศูนย์หู คอ จมูก
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 12
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +66 2011 3343

การทดสอบการได้ยินและตรวจการทรงตัว

โปรแกรมการตรวจการทำงานของหูและระบบโสตประสาทเพื่อหาระดับการได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง รวมถึงการตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบการทรงตัวและวินิจฉัยโรคของระบบการทรงตัว

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่วัย 50 ปีขึ้นไปที่ต้องการตรวจสมรรถภาพการได้ยินและการทรงตัว และยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีภาวะการได้ยินหรือการทรงตัวผิดปกติ

 เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. โปรแกรมนี้ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. ราคาดังกล่าวรวมเฉพาะค่าแพทย์แปลผลเท่านั้น
 3. ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษา  ค่าบริการ โรงพยาบาล และ ค่าบริการทางการพยาบาล 
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 5. สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 6. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 7. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ค่าการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ (ถ้ามี)            
 8. สามารถสอบถามข้อมูลโปรแกรมการตรวจนี้ก่อนการเลือกซื้อโดยปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การได้ยินและการทรงตัว 
Package Name : 

การทดสอบการได้ยินและตรวจการทรงตัว

Package ID : 

ENT01

7,200 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การทดสอบการได้ยินและตรวจการทรงตัว

โปรแกรมการตรวจการทำงานของหูและระบบโสตประสาทเพื่อหาระดับการได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง รวมถึงการตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบการทรงตัวและวินิจฉัยโรคของระบบการทรงตัว

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่วัย 50 ปีขึ้นไปที่ต้องการตรวจสมรรถภาพการได้ยินและการทรงตัว และยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีภาวะการได้ยินหรือการทรงตัวผิดปกติ

 
 • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)
 • การตรวจการทรงตัวของร่างกาย (Posturography) ศูนย์หู คอ จมูก
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 12
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +66 2011 3343เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. โปรแกรมนี้ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. ราคาดังกล่าวรวมเฉพาะค่าแพทย์แปลผลเท่านั้น
 3. ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษา  ค่าบริการ โรงพยาบาล และ ค่าบริการทางการพยาบาล 
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 5. สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 6. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 7. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ค่าการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ (ถ้ามี)            
 8. สามารถสอบถามข้อมูลโปรแกรมการตรวจนี้ก่อนการเลือกซื้อโดยปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การได้ยินและการทรงตัว