bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy)

Package ID  

SUR07

 
0 THB
 
20,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องผ่าตัด พยาบาลผู้ช่วยแพทย์และทีม
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการทำหัตถการ
 • ค่ายาจำเป็นขณะที่ใช้ในการทำหัตถการ
 • ค่าศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะ
 • ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม เช่น การใช้ยาระหว่างการทำส่องกล้องและการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าห้องพักในกรณีผู้ป่วยในและค่าใช้จ่ายสำหรับการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าพักฟื้นสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
 • ค่าการรักษาหรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ทางอายุรกรรม หรือแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล (Admission physician fees ,Daily round physician fees and Discharge summary fee)
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมหรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X ray, EKG, ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ​
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +66 61 409 3943
20.00-8.00 (BKK Time)
เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378

โปรแกรมการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy) 

เป็นการตรวจเพื่อดูลักษณะของท่อปัสสาวะและเยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะโดยแพทย์จะใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นท่อยาวมีกล้องพร้อมไฟส่องที่ปลายท่อเรียกว่า cystoscope สอดผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อการวินิจฉัย ติดตามและรักษาโรคหรือความผิดปกติของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ
 

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม 

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร

 

 

เงื่อนไข:

 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 2. ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 3. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ปัจจุบัน – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 4. ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
Package Name : 

โปรแกรมการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy)

Package ID : 

SUR07

0 THB
Regular Price

Approximate cost in :

โปรแกรมการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy) 

เป็นการตรวจเพื่อดูลักษณะของท่อปัสสาวะและเยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะโดยแพทย์จะใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นท่อยาวมีกล้องพร้อมไฟส่องที่ปลายท่อเรียกว่า cystoscope สอดผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อการวินิจฉัย ติดตามและรักษาโรคหรือความผิดปกติของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ
 

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม 

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร

 
 • ค่าห้องผ่าตัด พยาบาลผู้ช่วยแพทย์และทีม
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการทำหัตถการ
 • ค่ายาจำเป็นขณะที่ใช้ในการทำหัตถการ
 • ค่าศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะ
 • ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม เช่น การใช้ยาระหว่างการทำส่องกล้องและการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าห้องพักในกรณีผู้ป่วยในและค่าใช้จ่ายสำหรับการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าพักฟื้นสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
 • ค่าการรักษาหรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ทางอายุรกรรม หรือแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล (Admission physician fees ,Daily round physician fees and Discharge summary fee)
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมหรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X ray, EKG, ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ​
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +66 61 409 3943
20.00-8.00 (BKK Time)
เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378

 

เงื่อนไข:

 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 2. ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 3. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ปัจจุบัน – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 4. ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า