bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมสำหรับตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

Package ID  

NEU05

 
23,400 THB
 
23,400 THB

Approximate cost in

 
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  • CBC (การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)
  • BUN ,Creatinine & eGFR (การตรวจการทํางานของไต)
  • FPG (การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด)
  • %HbA1c (การตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด)
  • SGPT (การตรวจค่าการทํางานของตับ)
  • Vitamin B12 (การตรวจระดับวิตามินบี 12)
  • Electrolytes (Na, K, CL, CO2) (การตรวจค่าระดับเกลือแร่)
  • FreeT4, TSH (การตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์)
  • VDRL (การตรวจกรองเบื้องต้นเพื่อดูการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain)
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก
 • ค่าแพทย์ในโปรแกรม ได้แก่ 
  • ค่ารังสีแพทย์ในการอ่านผล
  • ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาในการอ่านผล
 
 • ค่าใช้จ่ายรายการตรวจอื่นๆ ที่จําเป็นนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม เช่น การใช้ยาระหว่างการทํา MRI
 • ค่าแพทย์สําหรับการตรวจวินิจฉัยอื่นๆที่นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่าบริการพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน

ศูนย์โรคระบบประสาท
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
เวลาทำการ ทุกวัน 08.00-20.00 น.
โทร 061 408 7826 

 

 


โปรแกรมสำหรับตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
 

สำหรับผู้ที่มีความวิตกกังวลในเรื่อง การลืมสิ่งของ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ เวลา  หรือมีประวัติครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ
 


เงื่อนไข

 • โปรแกรมนี้สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญาและ บริษัทประกัน
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • กรณีท่านที่มีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ผู้ป่วยที่ใส่ Stent ที่หลอดเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนตรวจ
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

โปรแกรมสำหรับตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

Package ID : 

NEU05

23,400 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :


โปรแกรมสำหรับตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
 

สำหรับผู้ที่มีความวิตกกังวลในเรื่อง การลืมสิ่งของ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ เวลา  หรือมีประวัติครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ
 

 
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  • CBC (การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)
  • BUN ,Creatinine & eGFR (การตรวจการทํางานของไต)
  • FPG (การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด)
  • %HbA1c (การตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด)
  • SGPT (การตรวจค่าการทํางานของตับ)
  • Vitamin B12 (การตรวจระดับวิตามินบี 12)
  • Electrolytes (Na, K, CL, CO2) (การตรวจค่าระดับเกลือแร่)
  • FreeT4, TSH (การตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์)
  • VDRL (การตรวจกรองเบื้องต้นเพื่อดูการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain)
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก
 • ค่าแพทย์ในโปรแกรม ได้แก่ 
  • ค่ารังสีแพทย์ในการอ่านผล
  • ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาในการอ่านผล
 
 • ค่าใช้จ่ายรายการตรวจอื่นๆ ที่จําเป็นนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม เช่น การใช้ยาระหว่างการทํา MRI
 • ค่าแพทย์สําหรับการตรวจวินิจฉัยอื่นๆที่นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่าบริการพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน

ศูนย์โรคระบบประสาท
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
เวลาทำการ ทุกวัน 08.00-20.00 น.
โทร 061 408 7826 

 

 


เงื่อนไข

 • โปรแกรมนี้สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญาและ บริษัทประกัน
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • กรณีท่านที่มีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ผู้ป่วยที่ใส่ Stent ที่หลอดเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนตรวจ
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ