bih.button.backtotop.text
Package Name  

การผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต โดยใช้เส้นเลือดของผู้ป่วย (AVF)

Package ID  

SUR10

 
0 THB
 
66,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องผ่าตัด 2 ชั่วโมง (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์ (รุ่นที่กำหนด)
 • ค่ายาจำเป็นขณะที่ใช้ในการทำหัตถการ
 • ค่าศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหลอดเลือด
 • ค่ายากลับบ้าน ที่จำเป็นหลังการทำหัตถการ แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 
 • ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม 
 • ค่าห้องพักในกรณีผู้ป่วยในและค่าใช้จ่ายสำหรับการนอนโรงพยาบาล 
 • ค่ารักษาหรือให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ 
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือ ภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในโปรแกรมกำหนด หรือ ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กําหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อน และ หลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X ray, EKG, ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่าเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้านศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวม
ชั้น 16 อาคารเอ (A) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร: 065 950 0895 (8:00 - 18:00น.)
โทร: 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)

การผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต โดยใช้เส้นเลือดของผู้ป่วย (AVF)


การผ่าตัดนี้ เป็นการผ่าตัดแบบเปิด มีแผลขนาดเล็ก โดยศัลยแพทย์จะเชื่อมต่อเส้นเลือดดำ และเส้นเลือดแดงที่แขน เพื่อเตรียมเข้ารับการล้างไต และสามารถล้างไตได้อย่างต่อเนื่อง 
ถ้าหลอดเลือดของผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แพทย์ก็สามารถเชื่อมต่อหลอดเลือดทั้งสองได้ทันที เรียกว่า Arteriovenous fistula (AVF) 

แต่อย่างไรก็ตามในกรณีผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่หลอดเลือดมีขนาดเล็ก แพทย์อาจต้องใช้หลอดเลือดเทียมเข้ามาช่วยในการเชื่อมต่อหลอดเลือดดังกล่าว เรียกว่า Arteriovenous Graft (AVG)
 

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันรวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย"
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065 950 0895 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

การผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต โดยใช้เส้นเลือดของผู้ป่วย (AVF)

Package ID : 

SUR10

0 THB
Regular Price Regular Price 66,000 THB

Approximate cost in :

การผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต โดยใช้เส้นเลือดของผู้ป่วย (AVF)


การผ่าตัดนี้ เป็นการผ่าตัดแบบเปิด มีแผลขนาดเล็ก โดยศัลยแพทย์จะเชื่อมต่อเส้นเลือดดำ และเส้นเลือดแดงที่แขน เพื่อเตรียมเข้ารับการล้างไต และสามารถล้างไตได้อย่างต่อเนื่อง 
ถ้าหลอดเลือดของผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แพทย์ก็สามารถเชื่อมต่อหลอดเลือดทั้งสองได้ทันที เรียกว่า Arteriovenous fistula (AVF) 

แต่อย่างไรก็ตามในกรณีผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่หลอดเลือดมีขนาดเล็ก แพทย์อาจต้องใช้หลอดเลือดเทียมเข้ามาช่วยในการเชื่อมต่อหลอดเลือดดังกล่าว เรียกว่า Arteriovenous Graft (AVG)
 
 • ค่าห้องผ่าตัด 2 ชั่วโมง (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์ (รุ่นที่กำหนด)
 • ค่ายาจำเป็นขณะที่ใช้ในการทำหัตถการ
 • ค่าศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหลอดเลือด
 • ค่ายากลับบ้าน ที่จำเป็นหลังการทำหัตถการ แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 
 • ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม 
 • ค่าห้องพักในกรณีผู้ป่วยในและค่าใช้จ่ายสำหรับการนอนโรงพยาบาล 
 • ค่ารักษาหรือให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ 
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือ ภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในโปรแกรมกำหนด หรือ ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กําหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อน และ หลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X ray, EKG, ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่าเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้านศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวม
ชั้น 16 อาคารเอ (A) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร: 065 950 0895 (8:00 - 18:00น.)
โทร: 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันรวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย"
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065 950 0895 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ